T? v?n gi?y dn t??ng, gi?y dn knh, tranh dn t??ng, g?i 1900.6645

Email In PDF.

Chng ti ?ang thanh l h?n 20 m?u dn t??ng Hn Qu?c - Bn gi "Siu R?" ch? cn 45.000?/m2 (Gi ch?a bao g?m chi ph thi cng - 15.000?/m2).

Cam k?t: S?n ph?m gi?y dn t??ng gi r? ???c thanh l b?i Cng ty CP ??u T? Quang H?ng c ch?t l??ng nh? s?n ph?m m?i trn th? tr??ng. V s? l??ng m?i m?u khng cn nhi?u, chng ti khng th? thi cng cho cng trnh l?n nn bn thanh l.

Qu khch hng c th? ??n ??a ch? T?ng 5, 77 Nguy?n Phong S?c, Qu?n C?u Gi?y ?? tr?c ti?p xem m?u gi?y dn t??ng thanh l.

Ho?c g?i cho chng ti theo s? 1900.6645 - 093.2345.303 - 093.2345.343 ?? ???c t? v?n

D??i dy l m?t s? (khng ph?i ton b?) m?u gi?y dn t??ng Hn Qu?c thanh l:

6507-1

6501-1

6505-1

6525-1

6523-2

6535-1

9071-3

6517-1

6522-2

6521-1

6524-2

6515-1

6514-1

9159-2

6518-1

6525-1

6524-2

6502-1

6506-1

6533-1

6541-1

3023-3

2025-4

2009-1

2009-2

3562-3

2025-3

Khuy?n Mi

Lin h?

Gi?y dn t??ng Quang H?ng

  • Add: T?ng 5 - S? 77 Nguy?n Phong S?c - C?u Gi?y - H N?i
  • T?ng ?i T? V?n Mi?n Ph: 1900.6645
  • Email: quanghongjsc@gmail.com
  • Website: DanGiayTuong.com

??c thm...