T? v?n gi?y dn t??ng, gi?y dn knh, tranh dn t??ng, g?i 1900.6645

Cng ty Quang H?ng nh?p kh?u tr?c ti?p v cung c?p s?n ph?m gi?y dn t??ng Nh?t B?n cao c?p t?i Vi?t Nam. Gi?y dn t??ng Nh?t B?n l dng s?n ph?m gi?y dn t??ng cao c?p nh?t trn th? tr??ng, ??c bi?t b?n v kh? n?ng bm dnh ln t??ng cao. Cc m?u m c?a gi?y dn t??ng Nh?t B?n khng s?c s? nh? cc dng s?n ph?m gi?y dn t??ng khc, nh?ng s? ??n gi?n v? m?t hoa v?n c?a gi?y dn t??ng Nh?t B?n c?ng l nt ??p c?a dng s?n ph?m ny.

Gi bn gi?y dn t??ng Nh?t B?n

Gi?y dn t??ng Nh?t B?n (dng FINE1000) hng t?n kho thanh l: 159.000?/m2

-Gi?y dn t??ng Nh?t B?n (dng FINE1000) hng m?i: 270.000?/m2

-Gi?y dn t??ng Nh?t B?n FUJI lo?i I: 270.000?/m2

Bo gi trn ? bao g?m chi ph thi cng

Qu khch hng mu?n ???c t? v?n v? Gi?y Dn T??ng Nh?t B?n, hy g?i cho chng ti theo s?: 1900.6645 ho?c 093.2345.343 - 093.2345.303 - Ch? c?n g?i, chng ti s? ??n t?n nh, mang theo Cataloguage ?? t? v?n cho qu khch hng

B?ng bo gi Gi?y Dn T??ng, Gi?y Dn Knh, Tranh Dn T??ng

Khuy?n Mi

Lin h?

Gi?y dn t??ng Quang H?ng

  • Add: T?ng 5 - S? 77 Nguy?n Phong S?c - C?u Gi?y - H N?i
  • T?ng ?i T? V?n Mi?n Ph: 1900.6645
  • Email: quanghongjsc@gmail.com
  • Website: DanGiayTuong.com

??c thm...